تجهیزات آشغالگیر

تولید کننده انواع زباله گیر ویا آشغالگیر های صنعتی

آشغالگیری که اولین واحد تصفیه خانه های رایج میباشد، عمل حذف آشغال های با اندازه نسبتا بزرگ از فاضلاب عبوری را انجام می دهد که منبع مهمی برای میزان BOD فاضلاب محسوب شده و نیز امکان آسیب رسانی به تجهیزات مکانیکی تصفیه خانه را دارند.